ISO

Zavedení mezinárodních norem systému managementu ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001:2007, ISO 27001 a řízení kvality a bezpečí péče zdravotnických zařízení pohodlnou a jednoduchou formou. A navazující pomoc při jeho udržování a jeho neustálém zlepšování.

Jaké systémy zavádíme?

ISO 9001 - Systém managementu kvality pomáhá identifikovat a uspořádat všechny činnosti

Systém managementu kvality

Nabízíme vaší firmě pohodlnou a jednoduchou cestou zavedení systému managementu kvality a následně pomoc při jeho udržování a jeho neustálém zlepšování.

Pomocí mezinárodní normy ISO 9001 je do organizace implementován systém managementu kvality, a to za předpokladu splnění jednotlivých požadavků této normy.

Systém managementu kvality pomůže organizaci identifikovat a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti za řízení těchto činností a přispívá k celkovému zprůhlednění fungování celé organizace.

Systém managementu kvality dle požadavků normy ISO 9001 je určen všem typům organizací jakéhokoliv zaměření či velikosti.

Norma ISO 9001 je dostatečně přizpůsobena k aplikaci ve všech sférách podnikání.

Při implementaci vám pomůžeme popsat vaše podnikatelské procesy, uvedeme systém managementu kvality do činnosti a budeme váš systém podporovat a zlepšovat.

Zásady a přínosy systému managementu kvality

Celkové posílení stávajícího systému managementu organizace.
Identifikace podnikatelských činností a procesů (různé toky prací uvnitř firmy).
Identifikace odpovědností za činnosti a procesy.
Shromáždění údajů o pracovních činnostech a seřazení jejich posloupnosti.
Udržování svého systému managementu kvality jednoduše, funkčně a relevantně pro podnikatelskou činnost.
Zohlednění zpětné vazby informací ze systému managementu kvality za účelem zlepšování záměrů i činností ve společnosti.
Zvýšení konkurenceschopnosti.
Plnění požadavků zákazníků a zvyšování jejich spokojenosti.
Snížení organizačních nákladů.
Lepší úspěšnost ve výběrových řízeních.
Podstatné snížení reklamací a nákladů plynoucích ze zjištěných neshod.
Zvýšená ochrana dat a informací.
Lepší interní komunikace.
Monitorování a měření změn v systému managementu kvality, na jejichž základě zjistíte, co vše tím získáváte!

Pamatujte na to, že účelem systému managementu kvality je zajistit, že všechny vaše činnosti a procesy jsou v řízených podmínkách a všichni vaši lidé znají a rozumění svému poslání ve vaší firmě. Dokumentace systému managementu kvality popisuje průběh a řízení vykonávaných prací nebo aktivit. Proto je důležité, aby text zpracované dokumentace byl jednoduchý a lehce zprostředkovatelný pro všechny zaměstnance firmy

 

ISO 14001 - Systém environmentálního managementu (EMS) péče o životní prostředí

Zajistíme vám pomoc při péči o životní prostředí ve všech aspektech vašich podnikatelských aktivit.

Tato péče spočívá ve vytvoření, zavedení a udržování systému environmentálního managementu, jež je součástí celého systému řízení firmy.

Systém environmentálního managementu dle požadavků normy ISO 14001 je určen všem organizacím bez ohledu na obor činnosti nebo velikost, a právě pro ty organizace, které chtějí aktivně zlepšovat svůj přístup k ochraně životního prostředí a vyhnout se mnohdy až milionovým pokutám od České inspekce životního prostředí za nedodržování požadavků legislativních požadavků.

Účelem zavedení systému environmentálního managementu je pomocí identifikace environmentálních aspektů snižování negativních dopadů činností, výrobků nebo služeb firmy na životní prostředí.

Přínosem systému environmentálního managementu je předcházení rizik spojených s nedostatečnou informovatelností dopadů činností firmy na životní prostředí a tím vznik možných environmentálních havárií.

Zavedením ISO 14001 získáte snížení provozních nákladů, úsporu energií a zdrojů a dále budete schopni obstát při kontrolách ČIŽP.

Zásady a přínosy systému environmentálního managementu:

Identifikace environmentálních aspektů vznikajících při průběhu podnikatelských aktivit.
Dodržování legislativních požadavků v oblasti životního prostředí a tím i snížení rizika případné pokuty.
Celkové posílení stávajícího systému managementu organizace.
Hospodárnějším využíváním surovin, energií, dalších zdrojů.
Snížení rizika environmentálních nehod a havarijních stavů, za něž podnik nese odpovědnost.
Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro partnery, investory, peněžní ústavy, pojišťovny, veřejnou správu i širokou veřejnost.
Zavedení pořádku (zejména v provozu, v dokumentaci, v organizační struktuře a v environmentálních odpovědnostech).
Vyčlenění prostřednictvím programů potřebné zdroje k dosažení stanovených cílů a přidělení odpovědností.

Komunikace ve věci odpovědnosti a instrukcí v rámci celého podniku a vyškolení zaměstnanců tak, aby své povinnosti plnili efektivně.

OHSAS 18001:2007 - Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

OHSAS 18001 je vytvořena pro posuzování systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Základním principem je identifikace všech možných rizik na pracovištích a jejich efektivní řízení tak, aby bylo minimalizováno možné poškození zdraví zaměstnanců. Důraz je kladen na prevenci a předvídatelnost situací nebezpečných pro osoby pohybující se na pracovištích a to při všech činnostech spojených s fungováním organizace. Je koncipována tak, aby byla slučitelná a plně integrovatelná s normami ISO 9001 a ISO 14001 tak, aby všechny tři systémy byly jeden plně funkční celek.

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je určen všem typům organizací, které mají v úmyslu zaměřit svou pozornost na bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců.

Efektivně zavedený systém pomůže eliminovat nebo minimalizovat rizika všech zainteresovaných stran, jejichž aktivity jsou spojeny s činností organizace. Naplnění požadavků normy zajišťuje i plnění legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a může celkově zvýšit produktivitu práce z hlediska prevence vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Zásady a přínosy systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Prokázání plnění legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Zlepšení image organizace.
Systematická minimalizace rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace.
Omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů.
Možné snížení nákladů spojených s nehodami na pracovišti.
Zlepšení vztahů se zaměstnanci, veřejností a orgány státní správy.
Úspory na případných pokutách.
Přizpůsobení vstupů a výstupů Přezkoumání vedením požadavkům ostatních systémových norem.

Zpřísňuje požadavky na vyšetřování nežádoucích událostí – nehod a skoronehod (úrazů, požárů, havárií).

ISO 27001 - Systém managementu bezpečnosti informací

Systém managementu bezpečnosti informací

Norma řeší osvědčeným způsobem bezpečnost informací s cílem řídit rizika s touto problematikou související, ať už se jedná o technologie nebo prostory.

Cílem je poskytnout doporučení, jak správně aplikovat ISO/EIC 17999 (v budoucnu 27002). Z tohoto důvodu jsou hlavní části ISO/EIC 27002:2008 uvedeny v příloze ISO/IEC 27001.

Interpretace a implementace se může lišit v návaznosti na rozsahu systému, druhu a způsobu zpracování dat, jejich hodnotě, atd. Pokud je systém řízení bezpečnosti informací zaveden pouze v určité části organizace, vydaný certifikát je platný právě pro tuto část nikoli pro celou organizaci.

Norma prosazuje procesní přístup a je plně kompatibilní s ostatními systémy (ISO 9001, ISO 14001, atd.), lze ji proto certifikovat nejen samostatně, ale i integrovaně.

Tato norma je určena pro všechny organizace, které si chtějí uspořádat své informace podle důležitosti a mají v úmyslu k nim přistupovat systematicky, najdou v této normě praktického průvodce.

Systém managementu dle požadavků normy ISO 27001 je určen všem organizacím, které chtějí získat nejen konkurenční výhodu, ale které chtějí chránit svá informační aktiva s vysokou hodnotou a tím minimalizovat ztráty způsobené jejich únikem.

Ti, kdo nakládají s citlivými informacemi nebo osobními údaji mohou touto cestou předejít finančním postihům a trestům, vyplývajících ze zákona, při úniku informací nebo neoprávněným nakládáním s osobními údaji.

Zásady a přínosy systému managementu bezpečnosti informací:

Prokázání souladu s legislativou ve smyslu zákonů 101/2000 Sb. ochrana osobních údajů a trestní odpovědnost dle § 178 trestního zákoníku 140/1961 Sb. (neoprávněné nakládání s osobními údaji).
Zlepšení image organizace, vyšší důvěryhodnost pro zákazníka.
Celkové posílení stávajícího systému managementu organizace.
Uvědomění si slabých míst organizace z hlediska bezpečnosti informací, optimální rozložení nákladů na zvýšení bezpečnosti informací a jejich minimalizace (většina účinných opatření zpravidla nevyžaduje velké investice).

Zavedený systém:

Zajistí včasnou dostupnost informací.
Zamezí nechtěné modifikaci informací.
Zabrání zneužití informací.
Vyloučí možnost ztráty informací.

Řízení kvality a bezpečí péče zdravotnických zařízení - Systému managementu kvality a bezpečí zdravotnických zařízení

Systému managementu kvality a bezpečí ZZ

Nabízíme konzultační a poradenskou činnost v oblasti řízení kvality a bezpečí zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních.

Na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách je povinen každý poskytovatel jednodenní nebo lůžkové péče v rámci zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb zavést interní systém hodnocení kvality a bezpečí.

Pomůžeme vašemu zdravotnímu zařízení zavést, nadále zvyšovat a udržovat systém kvality a bezpečí.

Zásady a přínosy zavedení standardů systému managementu kvality a bezpečí pro ZZ:

 Zavedení standardů usnadňuje a zároveň sjednocuje práci zdravotníků na všech pracovních úrovních.
Důvodem zavedení standardů a provedení akreditace je i rostoucí celospolečenský tlak na potřebu kvality a bezpečí ve zdravotnictví, podporovaný doporučením
   od evropských institucí z poslední doby.
Zavedení standardů se stane nástrojem k provedení manažerské inventury ve zdravotnickém zařízení a jednoduchou formou dojde k zavádění postupů
   vedoucích ke zlepšování.
Pro zdravotní pojišťovny, resp. jejich pojištěnce je zdravotnické zařízení, které je držitelem akreditačního osvědčení, zárukou kvality poskytované péče.
Povinnost prokázání účasti zdravotnického zařízení na programu kvality a bezpečí by mělo být zakotveno v připravované legislativě.
Standardy jsou vytvořeny tak, aby byly jako celek aplikovatelné jak na malá zdravotnická zařízení (ordinace jednoho lékaře), tak na zařízení velká poskytující
   široké spektrum zdravotní péče (velké polikliniky).
Systém udělování certifikátu o splnění akreditačních požadavků na zdravotnická zařízení bude dle sdělení MZ ČR definován v legislativě připravované MZ ČR.
Zdravotnická zařízení mají povinnost sledovat veškeré legislativní změny a v rámci zvyšování kvality je neustále zavádět do praxe.
Zavedení standardů tedy minimalizuje možné pochybení zdravotnických pracovníků.

Legislativa

vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci; vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb; vyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání; vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče; vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání).